Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!!

Close
  • Kích hoạt thẻ/ Active Gift card
  • Đăng ký sử dụng / Request to redeem
  • Hoàn thành / Done

Nhập thông tin thẻ/ Information declaration

‫Trạng thái / Status

Đăng ký thông tin sử dụng/ Usage inforrmation declaration